Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

 • Opdrachtgever: De persoon of organisatie die de diensten van ColourConnect afneemt.
 • Dienstverlener: ColourConnect, gevestigd te Son, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Boudewijn Linders.
 • Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ColourConnect voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.

2. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens ColourConnect.
 • Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes van ColourConnect zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 • ColourConnect kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen

 • Alle prijzen die ColourConnect hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- en transportkosten, tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen.

5. Betaling en Incassokosten

 • Betaling dient te geschieden binnen [Aantal] dagen na factuurdatum, op de door ColourConnect aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan is deze, na door ColourConnect te zijn herinnerd aan de te late betaling, vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

6. Aansprakelijkheid

 • ColourConnect kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ColourConnect.
 • ColourConnect is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

7. Geheimhouding

 • ColourConnect is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.

8. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van door ColourConnect ontwikkelde materialen liggen bij ColourConnect.

9. Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen [Aantal] dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen [Aantal] dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ColourConnect.

10. Toepasselijk Recht

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ColourConnect partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11. Wijziging van de Voorwaarden

 • ColourConnect is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12. Overige Bepalingen

 • [Voeg hier eventuele aanvullende of specifieke bepalingen toe die relevant zijn voor jouw bedrijf.]

Datum van de laatste aanpassing: 16-2-2024.

info@colourconnect.nl